În urma Adunării Generale ANOSR, liderii studenţilor cer demisia ministrului tineretului şi sportului!

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

 În urma Adunării Generale a Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care a avut loc la Oradea, în perioada 11-14 aprilie 2019, şi a reunit peste 200 de lideri ai studenţilor din întreaga ţară, solicităm demisia ministrului tineretului şi sportului, ca urmare a nepăsării faţă de componenta tineret, a scăderii numărului total de locuri pentru Programul Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2019 cu aproape 3000 de locuri, a modului superficial cu care tratează exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul UE şi a comunicării defectuoase cu tinerii.

ANOSR se arată, astfel, consternată de răspunsurile primite de la MTS, care demonstrează capacitatea deficitară de a administra acest domeniu printr-o serie de argumente ce pot fi demontate:

1. Referitor la creşterea cu 10% a numărului de locuri alocate pentru Programul Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2019 pentru studenţii care constituie cazuri sociale, faţă de anul anterior, ANOSR consideră că această creştere (de la maximum 20% la maximum 30%) nu este suficientă. În spiritul dimensiunii sociale a educaţiei şi în virtutea principiilor care guvernează şi alte beneficii acordate studenţilor, precum bursele, considerăm că ponderea locurilor alocate pe criterii sociale ar trebui să fie de minimum 30%. Astfel, OMEN nr. 3392/2017, cu modificările ulterioare, prevede la art. 10, alin. (3), că ‘din fondul de burse repartizat universităţilor, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale’. Această pondere de minimum 30% are scopul de a sprijini studenţii proveniţi din categorii dezavantajate, care necesită măsuri suplimentare de susţinere în vederea asigurării echităţii în învăţământul superior. Mai mult, statul român şi-a asumat angajamentul de a s
prijini diminuarea discrepanţelor sociale între categoriile de studenţi, astfel încât e absolut necesar să se aloce în mod echitabil locuri pentru cazurile sociale. De asemenea, ANOSR consideră că este benefic să se stabilească praguri minime, nu praguri maxime, pentru a împiedica apariţia unor bariere.

În Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2019, adoptată prin Ordinul nr. 513/2019, este precizat la Titlul I, Cap. II, Art. 4. alin (2) că: ‘În cazul categoriilor de studenţi cazuri sociale şi studenţi care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecţie specifice.’ Federaţia acuză măsura implementată de MTS anul acesta, care elimină implicarea în procesul de selectare a participanţilor şi stabilire a criteriilor de selecţie pentru studenţii care activează în CCS/CCSS ‘Tei’, nu sunt implicaţi reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor studenţeşti reprezentative, legal constituite din fiecare universitate arondată. În acest fel, MTS reduce la tăcere reprezentanţii studenţilor, fapt care nu poate fi acceptat sau susţinut de ANOSR. Ne arătăm dezamăgirea şi în contextul a
ctual al exercitării României a Preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene, mai ales că primele cuvinte din descrierea Programului Preşedinţiei României la Consiliul UE 2019 – componenta TINERET sunt: ‘Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene va urmări să contribuie la creşterea calităţii dialogului dintre autorităţile publice şi tineri, la toate nivelurile (local, regional, naţional şi european), prin promovarea participării active a tinerilor la acţiunile Uniunii Europene, inclusiv a tinerilor din medii economice defavorizate. Aceasta reprezintă, de fapt, o importantă coordonată a activităţii trioului, Finlanda şi Croaţia urmând să continue dezbaterile privind ameliorarea incluziunii tinerilor şi a procesului de dialog structurat.’

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.comvivacredit.ro

2. Comunicarea defectuoasă şi contradictorie cu MTS nu ridică un semnal de alarmă în rândul reprezentanţilor studenţilor, ci îi revoltă şi îi face să îşi pună o serie de întrebări bine fundamentate în ceea ce priveşte competenţa actualului minister. În comunicat, MTS face referire la Titlul I, Cap. II, Art. 5. (2), care prevede că: ‘Pentru studenţii beneficiari ai taberelor studenţeşti prevăzuţi la alin. (1), lit. a) şi b), se alocă un număr total de 6.600 de locuri, pentru studenţii beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. c se alocă un număr de 392 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără, iar pentru studenţii beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. d) se alocă un număr de 150 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.’, în timp ce ANOSR, conform amendamentelor cu privire la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2019 trimise către MTS, face referire la Titlul I, Cap. II, Art. 5. (1) ‘Categoriile
de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:

a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 30% din locurile repartizate universităţilor;

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, studenţii integralişti (studenţii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2017-2018 ), iar în cazul studenţilor din anul I, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2018-2019.

c) studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor şi care s-au evidenţiat prin activităţi cultural – artistice desfăşurate. Aceştia vor fi selectaţi de către Casele de Cultură ale Studenţilor pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecţie a studenţilor beneficiari, precum şi numele beneficiarilor, facultatea şi universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale Caselor de Cultură ale Studenţilor până cel târziu cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

d) studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti, legal constituite.’

Ceea ce lipseşte de la acest punct, faţă de anul 2018, este ponderea rezultatelor deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare şi ponderea pentru activităţi în cadru organizat al universităţilor la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat. Eliminarea punctajului pentru activităţile anterior menţionate ar avea ca urmare ar descuraja implicarea studenţilor în activităţile extra-curriculare, care contribuie la dezvoltarea lor personală şi profesională, şi totodată precizăm că pentru o dezvoltare durabilă a societăţii trebuie să recunoaştem şi să asigurăm complementaritatea educaţiei formale şi non-formale. În ceea ce priveşte Titlul I, Cap. II, Art. 5. (2) din metodologie, cu privire la studenţii beneficiari, vă prezentăm diferenţele dintre anii 2018 şi 2019 în următorul tabel:

Anul                    studenţi beneficiari ai taberelor                               studenţii beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. c            studenţii beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. d)
studenţeşti prevăzuţi la alin. (1), lit. a) şi b)

2018                            8.900                                                                   500                                                     600

2019                            6.600                                                                   392                                                     150

diferenţe                       – 2.300                                                         -108                                                    -450

3. Ministerul, posibil din lipsă de argumente bine fondate, le aduce la cunoştinţă studenţilor că ‘MTS organizează şi în anul 2019 Tabere Sociale pentru un număr de 2.257 de copii şi tineri din familii aflate în situaţie de risc major de integrare socială’. ANOSR cunoaşte deja informaţia precizată şi susţine integrarea socială a copiilor şi tinerilor, dar precizează că aceste tabere sociale sunt organizate pentru elevi şi se desfăşoară conform unei metodologii diferite, însă reaminteşte Ministerului Tineretului şi Sportului că această metodologie nu are nu are vreo legătură cu taberele studenţeşti.

4. Ministerul Tineretului şi Sportului este ‘neputincios’ şi nu mai poate face nimic pentru studenţi, deoarece BUGETUL pentru Programul Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2019 este acelaşi ca în anul 2018. ‘Surpriză’ – singura soluţie găsită de MTS pentru creşterea calităţii programului este majorarea tarifului pentru cazare şi a alocaţiei de masă, care duce implicit la scăderea numărului de locuri. Totuşi, ministrul tineretului şi sportului a declarat în faţa reprezentanţilor ANOSR şi Consiliul Tineretului din România (CTR) că nu se va întâmpla acest lucru. Propunerile CTR şi ANOSR au fost transmise atât Guvernului României, cât şi preşedinţilor partidelor politice parlamentare din România. Până la momentul emiterii comunicatului, conducerea MTS a promis anumite modificări ale proiectului de buget, fără a face însă o asumare publică sau a oferi un răspuns instituţional clar. Apoi, MTS publică pe site-ul instituţiei sume neconcordante cu realitatea legate de ce buget va aloca pen
tru tineret, care încă sunt publice, inducând în eroare tinerii şi organizaţiile de şi pentru tineret.

Aceste probleme au fost discutate şi la  întrunirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii.

Poziţiile şi propunerile ANOSR pot fi consultate aici:

– https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/11/Propunerile-ANOSR-pentru-Legea-bugetului-pentru-anul-2019.pdf

– https://ctr.ro/ctr-anosr-cer-modificarea-bugetului/

– https://www.anosr.ro/bugetul-romaniei-pentru-actiuni-de-tineret-ar-putea-sa-scada-in-2019-la-mai-putin-de-un-leu-pe-tanar/

5. Se precizează de către MTS că ‘Numărul total de locuri alocat studenţilor în anul 2018 a fost de 10.000, dar s-au ocupat doar 8.221 de locuri.’, dar motivul pentru care s-a produs acest lucru nu apare nicăieri pe site-ul MTS. ANOSR precizează că extinderea perioadei în lunile iulie şi septembrie nu a fost o soluţie eficientă  din partea ministerului, având în vedere că în prima parte a lunii iulie şi a lunii septembrie studenţii susţin examene de licenţă/disertaţie, în septembrie fiind şi perioada în care se desfăşoară sesiunea de măriri şi restanţe. În 2019, MTS înştiinţează studenţii (fără a face dovada unui document oficial) că ‘Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a comunicat un număr de studenţi cu 10% mai mic faţă de anul anterior’, dar o astfel de scădere a  numărului de studenţi cu 10% este imposibilă de la un an la altul.

ANOSR atrage atenţia Ministerului Tineretului şi Sportului că Metodologia privind organizarea ‘Taberelor Studenţeşti’ – 2019 nu cuprinde repartizarea locurilor de tabără pe universităţi, cu toate că universităţile au obligaţia să afişeze  metodologia şi documentaţia aferentă până în data de 19 aprilie 2019, ziua în care se dă startul înscrierilor pentru a beneficia de un loc în  acest program şi precizează că nu există cadru legal care corelează numărul de locuri de tabără cu numărul de studenţi.

6. În data de 12 aprilie 2019, MTS spune că a luat (în sfârşit) ‘măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor în Taberele Studenţeşti, iar asta a dus la majorarea tarifului de cazare şi modificarea normelor de cheltuieli referitoare la alocaţia de masă.’ ANOSR precizează că tariful de cazare s-a majorat cu 40 de lei/zi/student, adică de la 60 lei/zi/student la 100 lei/zi/student, iar în ceea ce priveşte alocaţia de masă, MTS a făcut demersuri pentru modificarea normelor de cheltuieli referitoare la alocaţia de masă, dar încă nu s-au primit avizele necesare conform răspunsului oferit de MTS, în data de 13 martie, la o adresă trimisă de către ANOSR. Din sursele aflate la dispoziţia federaţiei, alocaţia de masă ar creşte cu 12 lei/zi/student. Deşi apreciem intenţia creşterii sumelor alocate pentru cazare şi posibil celor de masă, aceasta nu poate, în nicio ipoteză, să justifice tăierea agresivă a locurilor de tabără oferite de MTS.

În primul rând, argumentul MTS, cum că tăierea locurilor este justificată de lipsa solicitanţilor, arată în mod cert că ministerul nu înţelege situaţia concretă a programului şi ignoră cauzele unor probleme, justificându-şi greşelile pe efectele unor chestiuni pe care are obligaţia de a le trata. Astfel, numărul de locuri de tabără nu a fost ocupat, nu pentru că studenţii nu ar dori să participe în programe de asemenea natură, ci din cauza unei administrări defectuoase din partea MTS. De asemenea, există o calitate îndoielnică a serviciilor oferite, în anumite situaţii. Falsa soluţie ignoră această realitate şi, în loc să întreprindă demersuri pentru creşterea calităţii serviciilor oferite, ceea ce ar determina şi ocuparea integrală a locurilor de tabără, alege să trateze superficial problema.

În al doilea rând, MTS nu oferă garanţii: creşterea cheltuielilor cu cazarea (şi, eventual, cu masa) va determina şi creşterea calităţii serviciilor oferite. Inducând în eroare în mod indirect prin implicaţiile folosite, ministerul vrea să inducă falsa idee că există o relaţie de cauzalitate necesară între creşterea cheltuielilor şi creşterea calităţii.  În schimb, dacă MTS nu întreprinde demersuri pentru a monitoriza efectiv agenţii economici acreditaţi, ne exprimăm reţinerea că acestea nu vor primi mai mulţi bani fără a creşte însă şi serviciile oferite.

Din punctul de vedere al MTS, numărul de locuri nu a scăzut semnificativ, deşi în urma consultării cu liderii studenţilor din România, posibilii beneficiari de locuri în tabără nu sunt de aceeaşi părere. În plus, Raportul ANOSR cu privire la implementarea Programului Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2018 contrazice ministerul astfel: ‘Având în vedere utilitatea programului şi nevoia studenţilor de a beneficia de un loc în tabără, 79,8% dintre respondenţi sunt de părere că locurile alocate sunt suficiente. În anul 2018, 27,1% consideră că numărul locurilor este prea mic. În anul 2017, 45,9% dintre studenţii respondenţi au considerat că numărul locurilor alocate (6000) a fost prea mic, aşadar putem observa cum percepţia studenţilor s-a schimbat, creşterea numărului de locuri fiind benefică şi reprezentând o nevoie reală a studenţilor’. MTS menţionează o îmbunătăţire a condiţiilor oferite, dar este inadmisibil să spunem acest lucru, în contextul în care, în  Programul Naţional ‘Ta
bere Studenţeşti’ au intrat aproximativ aceiaşi agenţi economici, care oferă exact aceleaşi condiţii ca în anii precedenţi.

Nu putem să nu amintim câteva dintre problemele semnalate de către studenţii beneficiari ai Programului Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2018.

– Au existat probleme precum întârzieri foarte mari la servire, prezenţa insectelor în încăperea destinată servirii mesei sau lipsa de igienă a personalului. Toate aceste probleme au fost sesizate de participanţii cazaţi la Hotelul Corsa din Costineşti.

– ANOSR i-a sesizat Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) faptul că agentul economic SC AURORA TOP DISTRIBUTION SRL – Hotel TOP Costineşti, acreditat în Programul Naţional ‘Tabere Studenţeşti’ 2018 cu 96 de locuri, a contractat toate cele 96 de locuri către CCS Timişoara în seriile 0, I, II, VIII şi IX, încălcând art. 39, alin. (2) ‘Agenţii economici vor putea contracta pe fiecare serie, maxim 95% din totalul locurilor acreditate’. Sesizarea este anexată acestui raport şi poate fi consultată aici.

– În ceea ce priveşte asigurarea igienei în camere prin schimbarea lenjeriei şi prosoapelor, dar şi prin curăţenia zilnică în camere, beneficiarii au semnalat unele nereguli, 58.7% dintre respondenţi susţinând că nu s-a făcut curăţenie în camere şi în grupurile sanitare în următoarele locaţii: Hotel Corsa (Costineşti), Top (Costineşti), Hotel Azur (Costineşti), Hotel Regina (Sinaia), Piatra Craiului (Pârâul Rece), Păltiniş, Zona Schit, Vila Creasta Cocoşului (Sibiu), Vila Rândunica (Eforie Sud), Motel Izvorul Rece (Sinaia), Club D’Or (Vama Veche), Pensiunea Speranţa (Predeal), Allegria (Pârâul Rece), Hotel Perla (Costineşti), Motel Izvorul Rece (Sinaia).

– O problemă specifică legată de cazare, semnalată de către studenţii comandanţi în tabără, a vizat Hotel Top, studenţii membri în comandament fiind cazaţi la Hotel Iunona, la peste 2 km de Hotel Top. Deşi ANOSR a formulat amendament  pentru rezolvarea acestei probleme, prin care s-a propus ca reprezentanţii din comandamentul de tabără să beneficieze de cazare în locaţia în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea, MTS nu a ţinut cont de părerea studenţilor.

7. MTS precizează în acelaşi comunicat că ‘Tot în anul 2019, MTS organizează Universitatea de Vară la care vor participa aproximativ 150 de studenţi’, dar, la fel cum s-a precizat la unul dintre punctele de mai sus, acest program nu are legătură cu Programul Naţional ‘Tabere Studenţeşti’. Universităţi de Vară cuprinde o serie de traininguri, aşadar scopul programului este diferit de cel al Programului Naţional ‘Tabere Studenţeşti’. Studenţii îşi arată interesul să realizeze un raport cu privire la impactul acestui program asupra lor.

8. Ca un ‘ultim punct pe ordinea de zi’, MTS informează studenţii că ‘organizează în anul 2019 tabere gratuite pentru aproximativ 17.000 de copii şi tineri’, care, spune ANOSR, este un lucru firesc pentru minister, având în vedere că 40% dintre tineri şi 40% dintre copii se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, conform Institutului Naţional de Statistică (INS).

Dacă MTS consideră că ia toate măsurile pentru a îmbunătăţi viaţa tinerilor din România şi afirmă constant că există deschidere şi comunicare, de ce tinerii şi structurile de şi pentru tineret sunt interesaţi să afle ce mai face ministerul cu privire la Diagnoza 2018 – Situaţia tineretului şi aşteptările sale (preţ: 58.800 lei, fără TVA), care nu este încă publică pe site-ul MTS? Deşi a fost publicată, aceasta a fost retrasă pe pe site la doar câteva zile, probabil din pricina unor răspunsuri ale tinerilor chestionaţi care nu au fost pe placul ministerului. De asemenea, tinerii se întrebă care sunt Priorităţile României pentru Tineret în exercitarea Preşedinţiei la Consiliul UE. Sunt oare cele de prin comunicatele  de presă ‘vaste’ ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cele de pe site-ul www.romania2019.eu sau poate cele de pe site-ul Consiliului UE? Suntem în anul 2019 şi Strategia Naţională pentru Tineret 2015-2020, aprobată de Guvernul României în anul 2015, nu are p
lanuri de acţiune aprobate.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here